Swedish HR-Tech startup exparang has completed its first seed funding round with a group of high-profile business angels and tech partner VNTRS

Stockholm 17 April 2020 — Today exparang is happy to announce that it has successfully completed a first seed funding round with a group of select business angels…

Det svenska HR-techbolaget exparang och Svenskar i Världen lanserar idag ett nytt samarbete för att förbättra näringslivets förmåga att tillvarata utlandssvenskars kompetens och erfarenheter.

Stockholm 17 maj 2019 — Idag lanserar exparang och Svenskar i Världen, ett samarbete som ska hjälpa utlandssvenskar att ta del av karriärmöjligheter i Sverige.

”Exparang…

Exparang

Leading platform matching career aspirations with global opportunities. Enabling proactive career management and unbiased candidate sourcing for key positions.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store